ଅନ୍ତର ମୋର କହେ ଏଇ ଅନ୍ତର ମୋର କହେ
ତୋ ପାଇଁ ଜଣେ ବେଦନା ସହେ (ଘୋଷା)

ଦୋଷ ପାପ ତାପ ମିଛ ଅଭିମାନ
ବୃଥା ଗୌରବ ଆଣେ ଅପମାନ
ସେଇ ପାପ ଧୋଇ କ୍ଷମିବାର ପାଇଁ
କ୍ରୁଶ ପୁଣି ସେ ଯେ ବହେ (୧)

ଭରି ଦିଏ ମୁହିଁ ସତ ଲାଞ୍ଚନା
ଯୀଶୁ ରାଜ ପାଇଁ ଖାଲି ପ୍ରତାରଣା
ସବୁ ସାହି ଯାଇ ମୋର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ
କ୍ଷମା ପୁଣି ସେ ଯେ ଦିଏ (୨)

ତଥାପି ସେ ସତେ ନିରିମମ ଏତେ
ଫେରିନି ଥରଟେ ତାଙ୍କରି ପଥେ
ମନ ଚାହେଁ ମୋର ହେବାକୁ ତାଙ୍କର
ଅନୁତପି ଭରା ଲୁହେ (୩)